Alaealiste komisjon

Kuusalu Vallavalitsuse ja Loksa Linnavalitsuse alaealiste komisjon asub Loksa Linnavalitsuses.

Komisjoni põhimäärus

 

Kontaktandmed:

Aadress:Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn

Üldtelefon: 603 1253

Faks: 603 1251

E-post: noortekeskus@loksa.ee

 

Komisjoni koosseis:

esimees

Tiina Murdvee, Loksa Linnavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaalnõunik

 

aseesimees

Margus Kröönström, Harju Maakohtu kriminaalhooldus vanemametnik

 

sekretär

Margit Amer, Loksa Noortekeskuse juhataja

 

Liikmed:

·         Galina Nikitina, Loksa Gümnaasiumi erivajadustega õpilaste õppekordineerija

·         Kalev Kuuspalu, Loksa linna ja Kuusalu valla piirkonnapolitseinik

·         Anu Kirsman, Kuusalu haridusspetsialist

·         Astrid Rõuk, Kuusalu Keskkooli psühholoog 

·         Maire Link, Kuusalu vallasekretär

Alaealiste komisjon

·         juhindub oma tegevuses "Alaealise mõjutusvahendite seadusest";

·         arutab alaealise õigusrikkumis(t)e asja;

·         koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd;

·         määrab alaealisele mõjutusvahendi või taotleb Harju Maakohtult luba alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks.

 

Alaealiste õigusrikkumised, mis kuuluvad alaealiste komisjoni pädevusse

·         kui alaealine, kes on noorem kui neljateistaastane on toime pannud

o    karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või

o    karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo

·         kui alaealine

o    ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest 

o    tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet

 

Alaealistele kohandatavad mõjutusvahendid

1.     hoiatus

2.     koolikorralduslikud mõjutusvahendid

            I.        kasvatusraskustega 7.-9. klassi suunamine

           II.        pikapäevarühma suunamine

3.     vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või mõne muu spetsialisti juurde

4.     lepitamine

5.     kohustus elada vanema, kasuvanema või eestkostja juures või lastekodus

6.     üldkasulik töö

7.     käendus

8.     noorte sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine

9.     kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine

 

Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada

·         alaealise seaduslik esindaja

·         politseiametnik

·         kooli esindaja direktori volikirja alusel

·         lastekaitseametnik

·         sotsiaalametnik

·         kohtunik

·         prokurör

·         keskkonna järelevalve asutuse ametnik

 

Taotlus esitatakse vastavalt vormile

 

Alaealiste komisjoni istung on kinnine. Istungil peab viibima alaealine, tema õiguslik esindaja, taotluse esitanud isik või taotluse esitanud institutsiooni esindaja. Kui alaealine, keda kohustati kirjaliku kutsega alaealiste komisjoni istungile ilmuma, jääb mõjuva põhjuseta tulemata, võib alaealiste komisjon otsuse alusel kohaldada sundtoomist. Sundtoomist teostab politsei.