Kuusalu valla ja Loksa linna alaealiste komisjon

Kuusalu Vallavalitsuse ja Loksa Linnavalitsuse alaealiste komisjon asub Loksa Linnavalitsuses.

Komisjoni põhimäärus

Aadress:

Tallinna tn. 45 74806 Loksa linn

Üldtelefon: 603 1253
Faks: 603 1251
E-post: noortekeskus@loksa.ee

Komisjoni koosseis:
 
Esimees
Tiina Murdvee - Loksa Linnavalitsuse sotsiaalnõunik
 
Aseesimees
Margus Kröönström - Harju Maakohtu kriminaalhooldus vanemametnik
 
Sekretär
Margit Amer - Loksa Noortekeskuse juhataja.
 
Liikmed
 • Galina Nikitina - Loksa Gümnaasiumi pedagoog-nõustaja
 • Astrid Rõuk - Kuusalu Keskkooli koolipsühholoog
 • Kalev Kuuspalu, Loksa linna ja Kuusalu valla piirkonnapolitseinik
 • Anu Kirsman - Kuusalu Vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsespetsialist
 • Maire Link - Kuusalu Vallavalitsuse vallasekretär
 
Alaealiste komisjon
 • juhindub oma tegevuses "Alaealise mõjutusvahendite seadusest"
 • arutab alaealise õigusrikkumis(t)e asja
 • koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd
 • määrab alaealisele mõjutusvahendi või taotleb Harju Maakohtult luba alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks
Alaealiste õigusrikkumised, mis kuuluvad alaealiste komisjoni pädevusse
 • kui alaealine, kes on noorem kui neljateistaastane, on toime pannud
  • karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või
  • karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo
 • kui alaealine
  • ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest või
  • tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet
Alaealistele kohandatavad mõjutusvahendid
 1. hoiatus
 2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid
  • kasvatusraskustega 7.-9. klassi suunamine
  • pikapäevarühma suunamine
 3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või mõne muu spetsialisti juurde
 4. lepitamine
 5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonna hooldaja
  juures või lastekodus
 6. üldkasulik töö
 7. käendus
 8. noorte sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine
 9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine
Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada
 • alaealise seaduslik esindaja
 • politseiametnik
 • kooli esindaja direktori volikirja alusel
 • lastekaitseametnik
 • sotsiaalametnik
 • kohtunik
 • prokurör
 • keskkonna järelevalve asutuse ametnik

Taotlus esitatakse vastavalt vormile

Alaealiste komisjoni istung on kinnine. Istungil peab viibima alaealine, tema õiguslik esindaja, taotluse esitanud isik või taotluse esitanud institutsiooni esindaja. Kui alaealine, keda kohustati kirjaliku kutsega alaealiste komisjoni istungile ilmuma, jääb mõjuva põhjuseta tulemata, võib alaealiste komisjon otsuse alusel kohaldada sundtoomist. Sundtoomist teostab politsei.