Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Hoolekandeteenistus          
Ene Rebane Sotsiaalvaldkonna referentnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi ja vajaduspõhiseid peretoetusi. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskeri ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistkorraldab sotsiaalhoolekande- ja eestkostealast tegevust. Koordineerib koduhooldustöötajate ja erihoolekande tegevusjuhendajate tööd. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskharidus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Haridusteenistus           
Anu Kirsman Haridus- ja lastekaitsespetsialist, korraldab haridus- ja lastekaitsealast tegevust Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Kristiina-Raivi Vilepaju

Perede tugiisik

Jälgib lapse heaolu peres, juhendab pereliikmeid laste kasvatamisel, nõustab peresid vajalike sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel, abistab asjaajamisel ametiasutustes, osutab peredele sotsiaaltransporditeenust, toetab pere toimetulekut ümbritsevas kogukonnas, vormistab tugiisiku tööd puudutavaid dokumente, kogub, analüüsib ja vahendab informatsiooni, osaleb tugiperedega seotud ümarlaudadel.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskeriharidus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee 53052804
Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

Teeb lastekaitsealast koostööd piirkonna koolidega ja lasteaedadega, nõustab ja abistab sotsiaalprobleemidega lapsi ja peresid, aitab lahendada lastega perede kriisiolukordi, korraldab vanemliku hoolitsuseta laste eestkostet ja hooldust. Aitab korraldada asendus- ja noortekodudest ellu astuvate noorte elu, nõustab ja abistab isikuid lastele elatisabi väljanõudmise dokumentide vormistamisel, nõustab puuetega laste vanemaid ning pakub lapsele ja perele toetavaid teenuseid.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus helle.soots@kuusalu.ee 6066380