Arengukavad

Kuusalu valla arengukava ja eelarvestrateegia
 

Arengukava on põhiline valla arengut strateegilisel tasandil suunav dokument, mis on aluseks
valla poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning rakendatavatele arengusuundadele. RT


Kuusalu valla arengukava ja eelarvestrateegia on kinnitatud Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määrusega, kehtiv redaktsioon.

Kuusalu valla arengukava 2013-2032

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2017-2019

OÜ Kuusalu Soojus arengukava
 

OÜ Kuusalu Soojus arengukava aastateks 2011...2015

Valdkondade arengukavad
 

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020

Kuusalu valla noorsootöö arengukava

Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020

Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020

Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade aastateks 2015-2025

Kuusalu valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027

Kuusalu valla teede arengukava 2016 – 2025

Haridusasutuste arengukavad

Kolga Lasteaia arengukava kinnitamine

Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

Kolga Kooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine

Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine

Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava aastateks 2015-2018 kinnitamine 

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2013-2016 kinnitamine

Kuusalu Kunstide Kooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Külade arengukavad

Kuusalu küla arengukava
Tiitelleht
Eessõna
Küla arengukava
SWOT analüüs
Tegevuskava 2004-2007

Joaveski küla arengukava
Kalme küla arengukava
Kiiu alevik arengukava
Kodasoo küla arengukava
Kolga aleviku ja Uuri küla arengukava
Kolga-Aabla küla arengukava
Parksi küla arengukava
Salmistu küla arengukava
Suurpea küla arengukava
Vihasoo küla arengukava
Viinistu küla arengukava
Juminda poolsaare arengukava

Loksa valla arengukava
 

Loksa valla arengukava aastateks 2001-2002
Loksa valla arengukava muutmine

Kuusalu valla jäätmekava
 

Jäätmekava sisaldab:
1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra, peamiste taaskasutatavate ja kõrvaldatavate jäätmeliikide ning jäätmete päritolu kirjeldust ja nende koguseid;
2) jäätmekäitluseks vajaliku loodusvara, nagu vee, turba, savi, pinnase kasutamise mahu hinnangut;
3) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale;
4) kavandatavaid eesmärke, nagu jäätmetekke vältimine, jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine, jäätmete taaskasutamine, jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine, jäätmeveo optimeerimine;
5) eesmärkide realiseerimise vahendeid ja meetmeid, nagu jäätmekäitlustoimingu valik, jäätmekäitluskohtade võrgustik, meetmed ohtlike ja muude peamiste jäätmeliikide käitlemiseks, vajalikud halduskorralduslikud meetmed jäätmekava elluviimiseks, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsemeetmed ning nende tagamise tehnoloogilised vahendid, meetmete rakendamise eeldatav maksumus.
Jäätmekava (Word DOC, 406 KB)