Vastuvõtuajad

Esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Vastuvõtuajad kehtivad ehituse, maa ja planeeringute ning sotsiaaltöö valdkonnas. Teiste spetsialistidega vastuvõtt kokkuleppel.

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Urmas Kirtsi Vallavanem I korrus kõrgharidus urmas.kirtsi@kuusalu.ee 503 3869
Anu Kirsman

Juhtiv haridusspetsialist

Koordineerib ja teeb koostööd haridusvaldkonnas.

I korrus kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Ere Uibo

Kommunikatsioonispetsialist 

tegeleb vallavalitsuse-sisese infovahetusega (sisekommunikatsioon), valla infokanalite haldamise ja välissuhtlusega (väliskommunikatsioon).

I korrus kõrgharidus ere.uibo@kuusalu.ee

6008511
5268387

Heli Gescheimer Vabategevuste koordinaator I korrus kõrgharidus heli.gescheimer@kuusalu.ee 6014328
Silver Liiv IKT-spetsialist II korrus kõrgharidus omandamisel silver.liiv@kuusalu.ee 6150506
Peep Abel IT arendusjuht, korraldab infotehnoloogilisi ja tarkvara-arendusi ning tagab arvutisüsteemide töö. II korrus kõrgharidus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Jaan Varter Jurist-järelevalveametnik-sisekontrolör, järelevalveametniku töö, vallavalitsuse töötajate ja asutuste juriidiline nõustamine, juhendab lepingute ja hangete menetlemisel, täidab sisekontrolöri ülesandeid, teostab järelevalvet vallavalitsuse kehtestatud haldusaktide täitmise üle ning menetleb kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvaid väärtegusid.  II korrus kõrgharidus jaan.varter@kuusalu.ee 6014326
Esta Nurmsalu Andmekaitse spetsialist (0,3 kohta) I korrus kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee 6066375

 

KANTSELEI
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Liisa Ojangu Vallasekretärjuhib vallakantseleid, korraldab vallavalitsuse tööd, vallavolikogu ja-valitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist. II korrus kõrgharidus liisa.ojangu@kuusalu.ee 6066374
Leelo Konton Kantseleispetsialist, korraldab vallavalitsuse asjaajamist I korrus keskeriharidus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Veronika Laende Kantseleispetsialist, korraldab volikogu ja tema komisjonide asjaajamist ning vallavalitsuse arhiivitööd. I korrus rakenduslik kõrgharidus veronika.laende@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Kantseleispetsialist I korrus kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee
6066375

 

 

EHITUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. II korrus kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehituskontrollispetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitusregistripidaja, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus II korrus keskharidus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Maris Torga Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus kõrgharidus maris.torga@kuusalu.ee
6000857

 

KESKKOND
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391

 


MAAKORRALDUS
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. I korrus rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209
Sirje Muru Maakorraldaja *asendaja uue töötaja leidmiseni II korrus   sirje.muru@kuusalu.ee 6066386

 

RAHANDUS
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuse süsteemis, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine ning projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine ning valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude- ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. II korrus kõrgharidus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Maarja Metstak Finantsistvalla eelarve koostamine, koolide ja lasteaedade tasude ning toetuste arvestamine ja arvete väljastamine, pangaülekanded, MTÜ-de ja külaliikumise rahaliste vahendite arvestus. II korrus kõrgharidus maarja.metstak@kuusalu.ee 6000855
Katri Martinson Vanemraamatupidaja, palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. II korrus kõrgharidus katri.martinson@kuusalu.ee 6000852

 

MAJANDUS
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Peeter Solman Haldur I korrus keskeri peeter.solman@kuusalu.ee 6014327
Madis Praks Majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301

 

HOOLEKANNE
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialist,

korraldab sotsiaalvaldkonna arengutegevust, tegeleb õigusaktidega ja projektidega. Koordineerib koduhooldustöötajate, tugiisikute ja isiklike abistajate tööd. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. 

I korrus kõrgharidus alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

51968482

Ene Rebane Hoolekande sekretärnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi. I korrus keskeriharidus ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistteostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Tegeleb toetuste määramisega ja nõustamisega. I korrus keskharidus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

Kristiina-Raivi Vilepaju

hoolekandespetsialist,

tegeleb kodanike nõustamise, erinevate sotsiaalteenuste taotluste menetlemise ning sotsiaalteenuste arendamise ja korraldamisega. 

I korrus keskeriharidus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

6150504

53052804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

teeb lastekaitsealast koostööd piirkonna koolide ja lasteaedadega, nõustab ja abistab sotsiaalprobleemidega lapsi ja peresid, aitab lahendada lastega perede kriisiolukordi.

I korrus kõrgharidus helle.soots@kuusalu.ee

6066380

503 0833