Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu tühistas Loksale tehtud ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi

Kolmapäeval 25. jaanuaril otsustas Kuusalu vallavolikogu tühistada oma 29. juuni 2016.a otsuse nr 33 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks", millega tehti Loksa linnavolikogule ettepanek alustada ühinemisläbirääkimisi ning moodustati selleks vastav töörühm.

Volikogu esimehe ja töörühma liikme Enn Kirsmani sõnul pole Loksa linnavolikogu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatud aja – kahe kuu jooksul – jooksul võtnud vastu otsust läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta ega ole asunud ka Kuusalu vallavolikogu poolt moodustatud töörühmaga läbirääkimistesse, mistõttu on meie volikogu otsus muutunud tühiseks.

Kuna viimasel volikogu istungil võtsid ühinemisläbirääkimiste teemal elavalt sõna nii Loksa linnapeast volikogu liige Värner Lootsmann, kui ilmselgelt tema mõjutatud mõned teised Kuusalu vallavolikogus Loksa linna huvide eest seisvad volinikud, kes süüdistasid Kuusalu vallavolikogu esimeest ja koalitsiooni kuuluvaid töörühma liikmeid soovimatuses Loksa linnaga läbirääkimisi pidada, siis peame siinkohal vajalikuks veelkord ära tuua kogu mittealanud läbirääkimiste dokumendiregistris registreeritud kirjavahetuse (1), protokollide jms kronoloogia alates Kuusalu vallavolikogu otsuse vastu võtmisest kuni selle tühistamiseni. Selle põhjal on kõigil võimalik otsustada, kelle soovimatuse tõttu läbirääkimiste protsess Kuusalu valla ja Loksa linna vahel ei saanud alatagi.

29.06.2016 – Kuusalu vallavolikogu istung Kahalas (protokoll). Volikogu võtab vastu otsuse nr 33. (2) Istungist annab „objektiivse" ülevaate ka Loksa Elu (Loksa Elu, lk 4).

04.07.2016 – Kuusalu vallavolikogu esimehe kiri Loksa kolleegidele, millega edastatakse volikogu otsus ja esitatakse kutse võtta vastu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks.

11.08.2016 – Vihula vallavolikogu võtab vastu otsuse nr 139 „Ühinemisläbirääkimiste alustamine ja ajutise komisjoni moodustamine", millega algatatakse (NB! mitte ei tehta ettepanekut algatada) läbirääkimised üheksa omavalitsusega (Aseri, Haljala, Kadrina, Kuusalu, Rakvere, Viru-Nigula ja Sõmeru vallad ning Loksa ja Kunda linn) eesmärgiga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

25.08.2016 – Loksa linnavolikogu võtab vastu otsuse nr 35 „Haldusreformikomisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks", millega moodustab 7-liikmelise komisjoni, kuid „unustab" vastu võtta Kuusalu vallavolikogu ettepaneku, nagu näeb seda ette Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §9 lõige 2 (mille kohaselt „Ettepaneku saanud  volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta").

26.08.2016 – Loksa linnavolikogu esimees saadab Kuusallu kirja, milles kutsub Kuusalu ja Vihula vastavad komisjonid läbirääkimiste laua taha.

01.09.2016Kuusalu volikogu esimehe kiri töörühma nimel palvega muuta läbirääkimiste toimumise aega selliselt, et koosolekust saaksid osa võtta ka need Kuusalu töörühma liikmed, kes peavad tööajal viibima oma põhitöökohal. Samuti juhitakse Loksa kolleegide tähelepanu sellele, et Kuusalu töörühmal puuduvad volitused läbirääkimisteks Vihula vallaga.

05.09.2016Loksa volikogu esimehe kiri, milles teatab, et asjadega on väga kiire ning koosoleku aega pole võimalik muuta.

07.09.2016Kuusalu kiri Loksale, milles vabandatakse, et Loksa poolt kokku kutsutud koosolekul saab osaleda Kuusalu töörühmast vaid Mait Kröönstöm, sest teised töörühma liikmed on sellel ajal seotud oma igapäevaste tööülesannetega ning korratakse palvet tulevaste koosolekute planeerimisel arvestada meie sooviga, et need toimuksid õhtusel ajal.

08.09.2016 – Loksal toimub koosolek (protokoll, saadeti Kuusalu töörühmale 22.09.2016), kus osalevad Loksa linna ja Vihula valla vastavate komisjonide/ töörühmade liikmed. Kuusalust osaleb Mait Kröönström. Samal päeval (08.09.2016) saadab Loksa linnavolikogu esimees kirja, milles palub kiirendatud korras menetleda Kuusalu vallavolikogu vastust Vihula volikogu ettepanekule.

14.09.2016Kuusalu vastus Loksale, milles palutakse saata 8.09 kokkusaamise protokoll ning teade, et kiirendatud menetlus olulises vallaelu puudutavas küsimuses, mida võimalik liitumine Vihula, Haljala jt omavalitsustega, mida Vihula ettepanek puudutab kahtlemata on, ilma, et seda pole menetlenud volikogu komisjonid pole võimalik. Vihula ettepanekut arutati vallavolikogu arengukomisjonis (12.09.2016, protokoll) ja kogukonnakomisjonis (23.09.2016, protokoll).

21.09.2016 – Kuusalu vallavolikogu töörühma koosolek (protokoll). Otsustatakse mitte toetada läbirääkimiste alustamist üheksa omavalitsusega, aga kutsuda Loksa töörühm kahepoolsetele läbirääkimistele ning taotleda Harju Maavalitsuselt kaasata protsessi sõltumatu nõustaja.

26.09.2016 – Kuusalu vallavolikogu töörühma kutse Loksa kolleegidele, milles pakutakse välja kolm võimalikku koosoleku aega, et alustada kahepoolseid ühinemisläbirääkimisi.

27.09.2016 – Loksa töörühma vastus Kuusalu 26.09 kutsele, milles teatatakse, et „läbirääkimiste komisjonide järgmine kokkusaamine toimub siis, kui Kuusalu Vallavolikogu läbirääkimiste töörühmale on antud volitused läbirääkimiste pidamiseks Vihula vallaga".

28.09.2016 – Kuusalu vallavolikogu võtab vastu otsuse nr 40 „Arvamuse andmine Vihula Vallavolikogu 11.08. 2016. a otsusele nr 139 „Ühinemisläbirääkimiste alustamine ja ajutise komisjoni moodustamine"", millega otsustatakse Vihula ettepanekut alustada läbirääkimisi üheksa omavalitsusega mitte vastu võtta.

29.09.2016 – Kuusalu vallavolikogu töörühma nimel kiri Loksale, milles teatakse, et Kuusalu vallavolikogu otsustas mitte alustada läbirääkimisi Vihula valla jt omavalitsustega ning kutsutakse Loksa kolleege kahepoolsetele läbirääkimistele, mis võiksid toimuda 11.10.2016 Kolga mõisa valitsejamajas.

7.10.2016Loksa vastus 29.09 kutsele, milles öeldakse „Loksa haldusreformikomisjon on seisukohal, et ainult Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemisel moodustatav uus omavalitsusüksus ei suurenda mingilgi määral omavalitsuse võimekust ja veel vähem annaks juurde elanikele osutatavaid täiendavaid teenuseid, võrreldes tänasega. Küll aga tekiks tugev omavalitsus, kui uue omavalitsuse moodustaksid koos Loksa linn, Kuusalu vald, Vihula vald ja soovi korral ka Haljala vald. Seni, kus Kuusalu vald seda välistab, ei pea Loksa linna haldusreformikomisjon võimalikuks pidada eraldi läbirääkimisi ainult Kuusalu vallaga." (minu rõhutus)

2.11.2016 – volikogu esimehe Enn Kirsmani arvamuslugu Sõnumitoojas, milles põhjendab kaalutlusi miks Kuusalu vallavolikogu ei nõustunud alustama ühinemisläbirääkimisi Vihula valla ja veel kaheksa omavalitsusega (sh Loksa linn) samaaegselt ning tõdeb, et suure tõenäosusega ei jõuta Loksa linna soovimatuse tõttu pidada kahepoolseid läbirääkimisi vabatahtliku ühinemiseni ning ühinemispreemia jääb seetõttu saamata.

3.11.2016 - Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni hinnang, mille kohaselt, kui Loksa linn ei taotle haldusterritoriaalse korralduse muutmist omaalgatuslikus etapis, esitab Põhja-Eesti piirkondlik komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku Loksa linna ühendamiseks Kuusalu vallaga. Loksa linnavolikogu võtab oma novembrikuu istungil selle teadmiseks (Sõnumitooja 23.11.2016).

29.12.2016 – Loksa linnavolikogu võtab vastu otsuse nr 42 „Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele", mille preambulas on öeldud, et „Loksa linn võimeline iseseisvalt korraldama kohalikku elu ning täitma kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid. See tähendab, et haldusreformi eesmärk on Loksa linna puhul täidetud ka ilma sundühendamiseta" ning otsustati „Esitada taotlus Vabariigi Valitsusele Loksa linna haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamata jätmiseks."

10.01.2017 - Põhja-Eesti piirkondliku komisjon otsustab teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku Loksa linna ühendamiseks Kuusalu vallaga.

13.01.2017 – Kuusalu vallavolikogu töörühma viimane katse saada Loksa kolleegid kahepoolselt ühinemisläbirääkimiste laua taha.

17.01.2017 – Loksa töörühma vastus, milles keeldutakse läbirääkimistest, sest Loksa volikogu komisjoni arvates, viidates Andres Kaarmannile, keda nimetatakse Kuusalu töörühma liikmeks, ei kogunenud Kuusalu töörühm kordagi ning leitakse, et „Loksa linn vastab sisulistele haldusvõimekuse kriteeriumitele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 5 mõistes".

25.01.2017 – Kuusalu vallavolikogu otsusega nr 2 tühistatakse 29.06.2016 otsus nr 33.

Enn Kirsman
Kuusalu vallavolikogu esimees

----------------------------------------

(1) Lisaks ametlikule kirjavahetusele ja erinevate komisjonide/töörühmade protokollidele toimus Kuusalu vallavolikogu läbirääkimiste töörühma liikmete vahel ka mitteametlik (st dokumendiregistris registreerimata) kirjavahetus, mille käigus vahetati üle kolmekümne e-kirja.

(2) Volikogu 29. juuni otsuse proloogiks võib pidada 15.06.2016 ajalehes Sõnumitooja avaldatud volikogu esimehe Enn Kirsmani arvamuslugu „Alustame uuesti täitsa algusest".