Uudised ja teated

« Tagasi

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse aja ja kohtade määramine

Kuusalu Vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 168

Eesti Vabariigi Valitsus esitas 15.02.2017 Kuusalu Vallavolikogule ja Loksa Linnavolikogule arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu.             

Võttes aluseks võttes aluseks  haldusreformi seaduse § 12 lõike 2 punkti 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord"  § 2 lõiked 1-3, § 3, § 7 lõike 1 ja § 10 lõike 1, Kuusalu Vallavalitsus annab järgmise

korralduse:

1. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine  küsitluspunktides toimub 22. ja 23. aprillil 2017 kell  10.00 kuni18.00 .

2. Elanike arvamuse väljaselgitamine elektroonilise küsitluse  teel toimub 22. aprillil 2017 kell 8.00 kuni 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee.

3. Määrata elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluspunktid alljärgnevalt:

3.1 Küsitluspunkt  nr 1 asub Kuusalu alevikus, Kuusalu Kunstide Koolis ja  piirkonda  kuuluvad järgmised  külad ja alevik: Allika küla, Aru küla,  Hirvli küla, Ilmastalu küla,  Koitjärve küla, Kolgu küla, Kosu küla, Kupu küla, Kursi küla, Kuusalu küla,  Pala küla, Põhja küla, Rehatse küla,  Sigula küla, Suru küla, Sõitme küla, Tõreska küla ja Kuusalu alevik.

3.2 Küsitluspunkt  nr 2 asub Kolga alevikus, Kolga Lasteaias ja     piirkonda kuuluvad järgmised külad ja alevik: Andineeme küla, Kahala küla, Kolga alevik, Liiapeksi küla, Mustametsa küla, Muuksi küla, Pudisoo küla, Soorinna küla, Tsitre küla, Uuri küla, Vahastu küla, Juminda küla, Kiiu-Aabla küla, Kolga-Aabla küla, Leesi küla, Pedaspea küla, Tammistu küla, Tapurla küla, Virve küla.

3.3 Küsitluspunkt nr 3 asub Kiiu alevikus, Kiiu Lasteaias ja  piirkonda  kuuluvad järgmised külad ja alevik: Kiiu alevik, Kodasoo küla, Haavakannu küla, Külmaallika küla, Kaberla küla, Mäepea küla, Rummu küla, Salmistu küla, Saunja küla, Valkla  küla.

3.4  Küsitluspunkt nr 4 asub Kolgaküla Rahvamajas ja  piirkonda  kuuluvad      järgmised külad: Kolgaküla küla, Hara küla, Pärispea küla, Suurpea küla, Turbuneeme küla, Viinistu küla, Joaveski küla, Kalme küla, Kasispea küla, Kemba küla, Kotka küla, Kõnnu küla, Loksa küla, Murksi küla, Nõmmeveski küla, Parksi küla, Tammispea küla, Valgejõe küla, Vanaküla küla, Vihasoo küla.

4. Informatsioon  küsitluse toimumise ja aja kohta avaldada vallakantseleis, valla veebilehel www.kuusalu.ee, ajalehes Sõnumitooja .

5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Kuusalu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamisest või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse halduskohtulöe halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.