Hooldajatoetus

Alates 01.04.2016 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas 23.03.2016 Vallavolikogu määrus nr 7

Kord sätestab hooldajatoetuse saamise tingimused, suuruse ning määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas ning selle rakendamise eesmärgiks on puuetega inimestele toimetulekuks vajaliku abi tagamine ning puuetega inimeste hoolduseks ettenähtud vahendite otstarbekas ja sihipärane kasutamine.

Hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav Kuusalu Vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse, millele lisatakse mõlema isikut tõendav dokument ning arstliku ekspertiisi otsus hooldatava puude raskusastme kohta. Hooldajatoetuse taotleja elukohaks rahvastikuregistri andmetel peab olema Kuusalu vald, kui ta hooldab Kuusalu vallas alaliselt elavat sügava või raske puudega inimest.

Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega inimese hooldajale on 50 eurot ühe hooldatava kohta kuus. Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale on 30 eurot ühe hooldatava kohta kuus

Vaata lisaks:

Hooldajatoetuse avaldus (Word DOC, 42 KB)