Koostatav üldplaneering

KUUSALU VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK

Täpsustatud (esialgse tööversiooni) Kuusalu valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalikud arutelud 2017-2018

 
 
Kuusalu valla uue üldplaneeringu koostamine algatati vallavolikogu 17.06.2009 otsusega nr 49 „Kuusalu valla üldplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". 
 
Planeeringuala hõlmab kogu Kuusalu valla territooriumi. Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse dokumentatsiooni koostamine ning viia üldplaneering kooskõlla kehtivate seaduste ja õigusaktidega ning valla perspektiivsete arengustrateegiatega.
 
Kuusalu Vallavalitsuse kontaktisikuks valla üldplaneeringu küsimuses on vallaarhitekt Kadi Raudla tel 606 6379, 5348 4442 või kadi.raudla@kuusalu.ee.  
 

Tegevused

 
 
06.10.2015 toimus Kolgaküla Rahvamajas Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise infokoosolek.
 
Ajavahemikul november  2015 - jaanuar 2016 toimusid külades koosolekud, esitati külade ettepanekuid üldplaneeringu koostamiseks.
 
Jaanuaris 2016 toimusid läbirääkimised Keskkonnaametiga Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjas olevate võimalike ehitustingimuste osas.

 

Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu
 

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on valminud Kuusalu valla üldplaneeringu (ÜP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm ning üldplaneeringu lähteseisukohad.
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Taristu lähteseisukohad
Maakasutuse lähteseisukohad
Väärtuste lähteseisukohad
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Lisa 1 Kuusalu valla ÜP ja KSH algatamise otsus ja teated
Lisa 2 Kuusalu vallas asuvad jõed
Lisa 3 Kuusalu vallas asuvad järved
Lisa 4 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 5 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 6 Kuusalu vallas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid
Lisa 7 Kuusalu vallas asuvad pärandkultuuriobjektid
Lisa 8 Kuusalu vallas asuvad Natura-alad
Lisa 9 Kuusalu vallas asuvad ehitismälestised
Lisa 10 Kuusalu vallas asuvad arheoloogimälestised
Lisa 11 Seisukoha küsimine ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta
Lisa 12 Edastatud seisukohad:
1. Loksa_LV_20150401.pdf
2. Maanteeamet_20150407.pdf, uus - Maanteeamet_kiri_Template_15-00028_282.pdf
3. Pollumajandusamet_20150407.pdf, uus - Kuusalu_Vv_vastuskiri_Kuusalu_valla_yldplaneeringu_KSH.pdf
4. Pollumaj-min_20150408.pdf
5. Elektrilevi_20150409.pdf
6. Veeteede_Amet_20150409.pdf
7. Elering_20150410.pdf
8. Muinsuskaitseamet_20150414.pdf
9. Politsei-ja_Piirivalveamet_20150415.pdf
10. Terviseamet_20150417.pdf
11. Lennuamet_20150417.pdf
12. Harju_MV_20150420.pdf
13. RMK_20150421.pdf
14. Joelahtme_Vallavolikogu_20150420.pdf
15. Siseministeerium_20150423.pdf
16. Keskkonnaamet_20150423.pdf, uus - Vkiri_Ettepanekud_Kuusalu_vallaYP_KSHprogrammile_13-08-2015_1.pdf
UUS 17. Kaitseministeerium - Ettepanekud Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi täiendamiseks

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu 17.08.2015