Korraldatud jäätmevedu

Alates 1. septembrist 2014 alustas korraldatud jäätmeveoga AS Eesti Keskkonnateenused.

Kuusalu vallas korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise leping.
Kuusalu Vallavalitsuse 07.08.2014 määrus nr 6 „Korraldatud jäätmeveo teenustasu määramine"

AS Eesti Keskkonnateenused
Klienditeenindus: E-R 9 - 17
http://www.keskkonnateenused.ee/
tallinn@keskkonnateenused.ee
telefon: 1919

Korraldatud jäätmeveoga liidetud on kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärgid on:
* ennetada valla prahistamist,
* optimeerida prügivedu,
* suurendada liigiti kogutavate jäätmete koguseid,
* parandada prügiveoteenuse kvaliteeti ja alandada prügiveohinda.

Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo piirkonda kuulub Kuusalu valla haldusterritoorium, va Suru, Pala, Kolgu ja Tõreska külade territooriumid.

Kuusalu vald on sõlminud kolmeks aastaks korraldatud jäätmeveo lepingu hanke võitnid ettevõttega - AS Eesti Keskkonnateenused. Valla ja vedaja vahelise lepingu jõustumisel kaotavad kehtivuse kõik senised lepingud OÜ-ga Radix Hoolduse selles piirkonnas.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
* segaolmejäätmed,
* vanapaber ja kartong,
* biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed,
* suurjäätmed.

Kuigi veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida.

Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused.

Kui jäätmekäitluslepingut ei sõlmita, toimub prügivedu vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmeseaduses ette nähtud sagedusele.

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus veendunud olles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata erandkorras jäätmevaldaja vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Lõike 42 kohaselt peab kohalik omavalitsus kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kui Te ei ela või ei kasuta kinnistut ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist taotleda üksnes Kuusalu Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise taotluse (E-vorm - Korraldatud jäätmeveost loobumine, sama DOC ). Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse Teid vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute maaalal asuva jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki" või „viin linna kortermaja prügikonteinerisse" ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui Teid on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse Teid korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. Kinnituse võib saata Kuusalu Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.