Kriisitoetus

Kriisitoetust makstakse Kuusalu valla isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise, surma vms tagajärjel.

Toetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema eest seisva kolmanda isiku vormikohane avaldus, millele võimalusel lisatakse vastava ametkonna (politsei, päästeamet, tuletõrje, tervsihoiuasutus vm) tõend kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks.

Toetuse määrab vallavalitsus, käsitledes iga juhtumit eraldi. Vajadusel võib vallavalitsus suunata materjalid otsustamiseks vallavolikogu sotsiaalkomisjonile või volikogule.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.