KÜLALIIKUMINE

Kuusalu Vallavalitsus 11. veebruar 2016 korraldus nr 90 "Külaraha eraldamine valla 2016. aasta eelarvest"

Lisad seisuga 06.06.2016: Lisa 1 ja lisa 2

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 24 "Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord"

Avaldamismärge: RT IV, 20.06.2014, 16

Külarahad valla 2015. aasta eelarvest: DOC

Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus nr 18 "Kuusalu valla külavanema statuut"
Avaldamismärge: RT IV, 01.04.2015, 22

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOC

Külade veebilehed ja arengukavad:

Pärispea küla 750. aastapäeva pildid asuvad siin.

Soorinna, Muuksi, Uuri külade ja Kahala järve ümbruse maastikuhoolduskava

Külaliikumine Kodukant

Kodukant Harjumaa


SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:
• Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine
• Arendusprojektid ja äriplaanid
• Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta
• Noorte ettevõtlikkuse edendamine
• Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel
• Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina
• Osalus ümarlaudades
• Koolituste ja infopäevade korraldamine
HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee