Sotsiaaltoetuste taotlemise kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Korra eesmärgiks on luua võimalused Kuusalu valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja seeläbi nende elukvaliteedi parandamiseks. Kord sätestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid ning nende saamise tingimused ja korra.

Sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks on 260 eurot pereliikme kohta. Toimetulekupiir on oluline kohalike toetuste taotlemise puhul - kui perekonna sissetulek on kuus väiksem kui kohalik toimetulekupiir (1-liikmelise pere puhul alla 260 euro, 2-liikmelise puhul alla 520 eurot jne), on perekonnal vajadusel õigus taotleda kohalikke sotsiaaltoetusi. Lisaks vähekindlustatud peredele on õigusi toetusi taotleda lasterikastel peredel, raske ja sügava puudega inimestel, seaduslike ülalpidajateta üksielavatel pensionäridel.

Vaata lisaks:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine