Kuusalu valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016-2020

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 27. jaanuaril 2016 Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava aastateks 2016-2020.
 
Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemuste eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määramisel. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratletakse nende saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad.
 
Terviseprofiilis esitatakse ülevaade olulisematest, inimeste tervist nii otseselt kui kaudselt mõjutavatest teguritest. Profiili analüüsimisel selguvad tervist mõjutavad tegurid ning parandamist vajavad eluvaldkonnad. Tegevuskava osas tehakse ettepanekuid tervist edendavate tegevuste läbiviimiseks.