Toidutoetus

Kõigile Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

Lisaks makstakse toidutoetust:
1) Kuusalu valla riskirühma perede lastele, kes käivad lasteaias või õpivad kutseõppeasutuste päevases õppevormis;
2) Kuusalu valla erivajadustega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool oma valda põhjusel, et kohapeal puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused.

Toidutoetuse vormikohased avaldused (DOC) tuleb esitada vallavalitsusele 15. septembriks. Ametikoolide õpilased või lapsevanemad esitavad avalduse (DOC) vallavalitsusele samuti 15. septembriks.

Ametikoolide õpilastele kantakse toidutoetus 35 eurot õpilase arvelduskontole pärast seda, kui kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta eelneval kuul.

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.