Toimetulekutoetus

Kellele makstakse


Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel on lähtutud minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Mis on toimetulekupiir?


Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Summa suuruse määrab Riigikogu igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.

Kehtivad toimetulekupiirid
 

2017. aastal on toimetulekupiiri määr ,130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning lastele ja 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Pere suurus
 

Perekonnaliikmeks loetakse toetuse taotlejaga abielus või vabaabielus olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või teised koos elavad ja ühise majapidamisega isikud.

Perekonna koosseisu arvatakse ka perest ajutiselt eemalviibivad päevases õppevormis õppivad kuni 24. aastased (kaasa arvatud) õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on samal aadressil, kus elab kõnealune pere.

Sissetulekud
 

Arvesse võetakse kõigi pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekud, millest on maha arvatud tulumaks ja/või elatis (alimendid). Sissetulekute hulka ei arvata toimetulekutoetust; ühekordseid sotsiaaltoetusi; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturukoolituses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

Kui toetuse taotleja ei oma igakuist regulaarset sissetulekut, võetakse toimetulekutoetuse taotlemisel arvesse tema eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.

Eluruum
 

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse alalise eluruumi alalised kulud normpinna ulatuses. Toetuse taotleja peab esitama dokumendi, mis tõestab tema õigust eluruumi kasutada (üürileping, ostuleping, erastamisleping vms).

Iseseisvaks eluruumiks ei loeta toa osa või teise toaga ühise sissekäiguga seotud tuba, samuti kaudselt köetavat tuba või abiruumi (nt koridori).

Normpinnaks loetakse eluruum, mille tubade arv on võrdne elanike arvuga. Kui tubasid on rohkem kui elanikke, loetakse normpinnaks 18 m² iga elaniku kohta pluss 15 m². Üksi elavatele pensionäridele lubatakse normpinnaks arvestada kuni 51 m².

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel 

Toimetulekutoetuse taotlemine


Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb igakuiselt  20. kuupäevaks esitada vormikohane avaldus hoolekandeteenistusele.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, on vaja esitada eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Kulud ei pea olema tasutud, kuid nõutavad on tasumisele kuuluvad arved.

Tähelepanu: VÕLGNEVUSI TOIMETULEKUTOETUSEST EI KAETA

 

Vajalikud dokumendid
 

Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid ja laste sünnitunnistused;
eluaseme kasutamise leping;
töötutel Töötukassa teatis;
kohtumäärus elatise väljamõistmise kohta.

Vaata lisaks:
 

Toimetulekutoetuse avaldus (PDF-failina)

E-vormid: eesti.ee-s

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.