Ehitus- ja projekteerimisteated

« Tagasi

Keskpolügooni keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu vallamajas

KSH aruande avalik arutelu Kuusalu vallas on 25. oktoobril kell 18 Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas.

Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub
6. septembrist 8. oktoobrini.
Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuga kavandatakse Kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte. Võrreldes senise olukorraga suurendatakse keskpolügooni alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht.
Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda
negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele,
rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele
ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks on tehtud
ettepanekud rakendada seiremeetmeid.
Alates 6. septembrist on planeeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega võimalik tutvuda
kaitseministeeriumi veebilehel http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused
/planeeringud
ning 6. septembrist kuni 8. oktoobrini ka kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn).
Kaitseministeeriumis saab dokumentidega tutvuda tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9-16. Tulekust palume eelnevalt informeerida Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeeringute
valdkonna juhti Tuuli Vorsi e-posti teel tuuli.vors@kaitseministeerium.ee või telefonitsi numbril 717 0165.
KSH aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni
8. oktoobrini aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel: info@kaitseministeerium.ee.
Küsimustele vastab kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna keskkonna ja planeeringute valdkonna juht Tuuli Vors, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee, tel 717 0165.

Loe lisaks SIIT