Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab valla lastekaitsetöötaja

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse.


Kuidas toimida, kui märkad abivajavat ja hädaohus last. Vaata.

1. Eestkoste seadmine alaealise üle - määratakse kohtuotsusega

NB! Perekonnaseaduse kohaselt seatakse eestkoste nende alaealiste laste kasvatamiseks ja/või laste isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks. kes vanemate surma, vanematelt vanemlike õiguste äravõtmise, vanemate haiguse tõttu või muudel põhjustel on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.


Vajalikud dokumendid:

 • eestkostjaks soovija vabas vormis kirjutatud avaldus
 • lapse sünnitunnistuse koopia/ notariaalselt kinnitatud/ 2 eksemplaris
 • lapsevanema surmatunnistuse ärakiri või vanemate nõusolek, kes ei soovi last kasvatada või tõend vanemate teadmata kadumise kohta või kohtuotsus vanemlike õiguste äravõtmise kohta
 • vallavalitsuse akt või õiend lapse vara kohta/ ka vara puudumise kohta/
 • eestkostjaks soovija iseloomustus tema töökohast
 • perearsti tõend eestkostjaks soovija tervisliku seisundi kohta
 • eestkostjaks soovija passi koopia/ kinnitab vallavalitsus
 • eestkostjaks soovija pensioniraamatu ärakiri /olemasolul/
 • teatme kontroll-leht/ täidetakse lastekaitsetöötaja poolt/
 • lapse iseloomustus koolist või koolieelsest õppeasutusest
 • vähemalt 10- aastase lapse nõusolek, et ta tahab eestkostjaks soovijaga koos elada /arvestatakse ka noorema lapse soovi, kui lapse arengutase seda väljendada võimaldab/
 • eestkostjaks soovija ja lapse elukohatõendid
 • dokumendid lapse vanemate kohta


2. Vanemlike õiguste äravõtmine või lapse äravõtmine vanemalt - vormistatakse kohtuotsusega
Vajalikud dokumendid:

 • lapse sünnitunnistuse koopia /notariaalselt kinnitatud/ 2 eksemplaris
 • lapse passi koopia /olemasolul/
 • avaldus isikult, kes on huvitatud lapsevanemalt õiguste äravõtmisest
 • lapsevanemate passide koopiad /võimalusel/
 • abielutunnistuse koopia /olemasolul/
 • isaduse tuvastamise dokumendi koopia
 • lapsevanemate elukohatõend(id)
 • vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek /või noorema lapse nõusolek, kui tema arengutase seda väljendada võimaldab/
 • teadmata kadunud lapsevanema viimase elukoha tõend
 • kolmandate isikute kirjalikud seletused


3. Alaealiste isiklike ja varaliste õiguste/huvide kaitse - vald kui eestkosteasutus

 • kaitseb alaealiste huve tsiviil- ja kriminaalprotsessidel
 • annab nõusoleku alaealiste huvides teostatavateks tehinguteks


4. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine - vormistatakse vallavalitsuse korraldusega

 • paigutamine turvakodusse või lastekodusse
 • lastetoetuste ümbermääramine


5. Vanemliku hoolitsuseta lapse perekonnas hooldamine - vormistatakse lepinguga
Vajalikud dokumendid:

 • hooldajaks soovija vabas vormis avaldus
 • hooldajaks soovija isikut tõendav dokument
 • lapse sünnitunnistuse koopia
 • vähemalt 10-aastase lapse nõusolek /ka nooremalt lapselt, kui lapse arengutase seda võimaldab/
 • dokumendid, mis selgitavad, miks lapsevanemad ise last ei kasvata


6. Laste ja perede nõustamine

 • probleemid laste koolikohustuse täitmisega
 • laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine
 • lastega suhtlemise korra määramine, kui vanemad ei ole kokku leppinud, kuidas lahus elav vanem võtab osa lapse kasvatamisest
 • erivajadustega lastele sobiva arengu- ja õpikeskkonna leidmine jne.