Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Kodasoo küla Uuesarapiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 634 algatati Kodasoo küla Uuesarapiku kinnistu (35201:003:0213) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 4,47 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks elamu- ning tootmismaaks ning ehitusõiguse määramiseks tootmishoone, elamu ning abihoonete rajamiseks. Tootmishoonet (ca 15x30m) soovitakse rajada põllumajandusmasinate remondiks. 
Vastavalt üldplaneeringule on vajalik algatada detailplaneering juhul, kui soovitakse rajada uut tootmishoonet. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info telefonil 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee