Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 77 kehtestati Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Sõitme külas hajaasustusega alvarite alal, mis on Kuusalu valla üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks. Detailplaneeringuga on ette nähtud 1,5 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ning abihoonete rajamiseks. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametkondade ning huvitatud isikutega.
 
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris www.kuusalu.ee 
 
Info telefonil 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee