Planeeringute teated 2020

« Tagasi

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 16.septembri 2020 aastal otsusega nr 43 algatatud Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu  eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja eskiislahenduse avalikku arutelu ei toimu. Detailplaneeringu eskiislahenduse osas saab esitada oma küsimusi/ettepanekuid kuni 15.jaanuarini 2021.a saates e-maili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee  
 
Kinnistute omanikud soovivad kindlustada mereäärset piiri, kuna erosioon on viimase viie aastaga uhtunud merre rannast kohati kuni kolm meetrit. Taotlustes esitatud planeeringuala kogupikkus on ca 160 m. Kinnistud asuvad Lahemaa Rahvuspargi alal. Keskkonnaregistris on planeeringuala ulatuses inventeeritud rannikuelupaik püsitaimestuga liivarand (1640), mis on Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärgiks. Planeeringuala paikneb Läänemere ranna ehituskeeluvööndis.
 
KSH hindamise vajaduse üle otsustamiseks on koostatud eelhinnang arvestades Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendmaterjale. Eelhinnangu kokkuvõtte kohaselt detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist või loodusvarade taastumisvõime ületamist. Tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud on vaid ehitusaegsed mõjud. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väga väike. Kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt selle Natura 2000 võrgustiku alade terviklikkust ega kaitse-eesmärki. Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähiümbrusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, ei ole vajalik läbi viia Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa maaüksuse detailplaneeringule KSH-d. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimis- ja projekteerimisprotsessi käigus. Keskkonnaamet esitas oma kirjaga seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Seisukoht on antud Keskkonnaameti pädevusse jäävas osas.
 
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee