Planeeringute teated 2020

« Tagasi

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 751 võeti vastu Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda käesoleva postituse manuses ning kuni 20.jaanuarini 2021 a. on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas edastades need aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee
 
Planeeritaval alal kehtib Kuusalu Vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 2 kehtestatud Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. 
Menetluses oleva detailplaneeringuga kavandatakse varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõiguse ning hoonestusala suurendamist eesmärgiga laiendada tootmistegevust. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, tootmisalal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. 
Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud isikutega.
 
Lisainfot saab telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee.