Planeeringute teated 2020

« Tagasi

Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 782 võeti vastu Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneering.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda käesoleva postituse manuses ning kuni 03.veebruarini 2021 a. on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas edastades need aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee
 
Planeeringuga kavandatakse 3498 m² suuruse, hoonestatud kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks. Olemasolevaid hooneid ümbritseva krundi suuruseks on kavandatud 1829 m2, seni hoonestamata alale kavandatud krundi suuruseks on 1669 m2.
Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Soodla teelt ning Rahu tänavalt. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud isikutega.
 
Lisainfot saab telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee.