Planeeringute teated 2020

« Tagasi

Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 10.detsembri 2020 korraldusega nr 752 Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu (35301:001:1637) detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ning mittealgatati detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Taotlusega tehakse ettepanek eraldada 37,45 ha suurusest Käsperi-Hansu kinnistust üks elamumaa krunt (ca 4,7 ha) elamu ning abihoonete rajamiseks. Käsperi-Hansu kinnistu asub Lahemaa rahvuspargis, Lahemaa piiranguvööndis. Kaitseala valitseja, Keskkonnaamet on kinnistu omanikule andnud seisukoha detailplaneeringu algatamise osas, mille kohaselt on võimalik Käsperi-Hansu kinnistust ühe elamumaa sihtotstarbega maaüksuse eraldamine. Kinnistu läänekülje vahetus läheduses asub üheksa kivikalmet. Detailplaneeringu alale arheoloogiamälestisi ei jää, küll aga ulatuvad planeeringu ala läänepoolse osa tee alale osade kivikalmete kaitsevööndid. Vastavalt üldplaneeringule asub planeeritav ala haja-asustuses, alvarite alal, mis on määratud detailplaneeringu kohustusega alaks. Juurdepääs kinnistule on tagatud Kuusalu-Leesi maanteelt. Detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringule vastavana.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee