Planeeringute teated 2020

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 750 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneering.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda käesoleva postituse manuses ning kuni 20.jaanuarini 2021 a. on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas edastades need aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1359 m2 suurusele kinnistule elamu ja abihoonete rajamiseks vajaliku ehitusõiguse seadmiseks ning hoonestusala määramiseks.
Pedassaare tee 69 kinnistu asub üldplaneeringu kohasel elamualal, tiheasustusalal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Pedassaare teelt. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud isikutega.
 
Lisainfot saab telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee.