Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Allika küla Tuleviku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 30.septembril 2021 aastal korraldusega nr 635 Allika küla Tuleviku kinnistu (35201:002:0887)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
Huvitatud isik taotleb 3,98 ha suurusele hoonestamata ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramist elamu ning abihoonete rajamiseks. Kinnistu jagamist ei kavandata.
Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub Tuleviku kinnistu alvarite alal, mis on üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks, et kontrollida ja välistada tegevused, mis võiksid muuta põhjavee kvaliteeti. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kuusalu-Vanakoolimaja teelt. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee