Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Kuusalu alevik Lepa tn 2 ja Pihlaka tn 3 kinnistute eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.juulil 2021 korraldusega nr 440 Kuusalu alevik Lepa tn 2 (35201:004:0480) ja Pihlaka tn 3 kinnistu (35301:001:0496) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja eskiislahenduse avalikku arutelu ei toimu. Detailplaneeringu eskiislahenduse osas saab esitada oma küsimusi/ettepanekuid kuni 10.oktoobrini 2021.a saates e-maili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee  
 
Huvitatud isik taotleb Lepa tn 2 kinnistule täiendava ehitusõiguse määramist, Pihlaka tn 3 kinnistu sihtotstarbe muutmist elamumaaks, ehitusõiguse seadmist elamu ja abihoonete rajamiseks ning kinnistute omavahelise piiri muutmist. Pihlaka tn 3 kinnistule jääb arheoloogiamälestis reg-nr 18176, mis ei asetse oma algsel kohal. Küll aga ulatuvad Pihlaka tn 3 ja Lepa tn 2 kinnistutele arheoloogiamälestiste (kultusekivid reg-nr 18174 ja 18175) kaitsevööndid, millest tulenevalt peab kavandatavatel pinnasetöödel arvestama muinsuskaitseseadusest tulenevate kitsendustega.
Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal, kus vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 1 on ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust vajalik koostada detailplaneering.
Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Pihlaka ja Lepa tänavatelt. Planeeritavate kruntide suurused vastavad üldplaneeringus toodud nõuetele. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.