Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsuse nr 56 „ Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine

Alates 01.07.2015.a jõustunud planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb teha detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest alates.
Peale Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu algatamist ei ole Kuusalu Vallavalitsusele menetlemiseks materjale esitatud, avalikke arutelusid planeeritava lahenduse osas toimunud ei ole.
Kuusalu Vallavalitsus on edastanud kinnistu omanikule info, et kuna menetlustoiminguid ei ole teostatud ning algatamise otsusest kaugemale jõutud, siis ei ole detailplaneeringu kehtestamiseks esitamise tähtaja pikendamine mõistlik ning vallavalitsus teeb Kuusalu Vallavolikogule ettepaneku menetluse lõpetamiseks. Seoses sellega tunnistati 27.septembril 2021 otsusega nr 31 „ Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks.