Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Rannakivi kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 654 võeti vastu Salmistu küla Klaukse-Aasa (katastritunnus 35201:002:0049) ja Rannakivi (katastritunnus 35201:002:0984) kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja avalik väljapanek kestab alates 03.novembrist kuni 17.novembrini 2021 a. Eelpool nimetatud aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas edastades need aadressile  vallavalitsus@kuusalu.ee

Rannakivi kinnistu on hoonestatud ja 100% elamumaa sihtotstarbega. Klaukse-Aasa kinnistu on hetkel hoonestamata ning 100% maatulundusmaa sihtotstarbega. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 1,3 ha suurune Rannakivi kinnistu kolmeks elamukrundiks (suurustega 3559-3609 m2 ) ning transpordimaaks. Klaukse-Aasa kinnistust on kavandatud 13 elamukrunti (suurustega 3613-4237 m2 ), üldkasutatav maa ning transpordimaa. Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigused ning hoonestusalad kruntidele elamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeritavale alale juurdepääs on tagatud Kuusalu-Valkla maanteelt. Vastavalt Klaukse-Aasa kinnistule koostatud metsakorralduskavale, on kinnistul kasvavast metsast enamus ülekasvanud suured ja osaliselt ohtlikud puud, mis kava kohaselt tuleks maha raiuda. Planeeringuga on sätestatud, et säilitada tuleks võimalikult palju ilusaid ja väärtuslikke puid, et piirkonda tekiks esteetiliselt nauditav uute elamutega parkmets. Säilitatavad puud valitakse välja puude langetamisel, teenust osutava erialaspetsialisti poolt. Erilist tähelepanu on pööratud planeeringuga kruntidele kavandatud rohevööndi alale. Alal tuleb säilitada võimalikult palju puid või istutada uusi puid, et säiliks rohevöönd. Rohevööndist võib eemaldada vallavalitsuselt taotletud raieloa alusel haigeid või vigastatud puid. Veevarustuse osas on detailplaneeringuga antud valik, kas liituda OÜ Kuusalu Soojus trassiga, mille liitumispunkt asub planeeritava ala piiril või siis tagada veevarustus Rannakivi kinnistul asuvast puurkaevust. Täpne lahendus soovitakse anda projekteerimise faasis. Detailplaneeritav ala asub Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (2020-2032) kohaselt perspektiivsel reoveekogumisalal. Detailplaneeringuga on kavandatud ala sisene kanalisatsioonitrass, mis ehitatakse välja peale üldise survetrassi rajamist. Seni on alale ette nähtud kinnised kogumismahutid või siis osaliselt imbväljakud. Alale on kavandatud ka tänavavalgustus.
 
Vastavalt detailplaneeringu seletuskirjas toodud planeeringu elluviimise kavale, sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist huvitatud isiku ning vallavalitsuse vahel notariaalne leping. Lepingus kirjeldatakse arendaja kohustused kõigi detailplaneeringuga kavandatud teede ja tehnovõrkude välja ehitamiseks. Ehituslube elamute rajamiseks võib anda peale teede ja tehnovõrkude väljaehitamist. Erandina on lubatud asjaolu, et ala sisese tee teekatte viimane kiht, võib paigaldada peale teatud hulga elamute rajamist. Perspektiivselt toimub alal teede ja tehnovõrkude haldamine tee ja tehnovõrkude omanike poolt. Vallavalitsusele teed ning tehnovõrke üle anda ei soovita. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ette nähtud ametite ning isikutega. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala perspektiivsel elamualal, hajaasustuses. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 

Lisainfo tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee