Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 657 võeti vastu Vahastu küla Kadaka ühistu 7 (35204:010:0050) kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja avalik väljapanek kestab alates 03.novembrist kuni 17.novembrini 2021 a. Eelpool nimetatud aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas edastades need aadressile  vallavalitsus@kuusalu.ee

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1513 m2 suurusele kinnistule elamu ja abihoonete ehitusõiguse seadmiseks ning hoonestusala määramiseks. Vee- ja kanalisatsiooni lahendus on kavandatud lahendada salvkaevu ning kinnise kogumismahutiga. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal, olemasoleval elamualal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud isikutega.
 

Lisainfo tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee