Planeeringute teated 2021

« Tagasi

Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 02.septembril 2021 korraldusega nr 569 Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu (35301:001:0914) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja eskiislahenduse avalikku arutelu ei toimu. Detailplaneeringu eskiislahenduse osas saab esitada oma küsimusi/ettepanekuid kuni 21.novembrini 2021.a saates e-maili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee  
 
Huvitatud isik taotleb 3609 m2 suuruse hoonestamata ja 100 % maatulundusmaa sihtotstarbega Jõesuu tee 7 kinnistule ehitusõigust elamu ja abihoonete rajamiseks.
Jõesuu tee 7 kinnistu on moodustatud vastavalt Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2006 otsusega nr 20 kehtestatud Valkla küla Jõesuu tee 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringule.
Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneeringuga muudeti varasemalt kehtestatud detailplaneeringut Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7 ja Kivimäe-Jõesuu tee L8 kinnistute osas. Ehitusõigust ning elamumaa sihtostarvet antud detailplaneeringuga Jõesuu tee 7 kinnistu osas ei määratud.
 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala perspektiivsel elamualal. Juurdepääs on tagatud Kivimäe-Jõesuu teelt. Jõesuu tee 7 kinnistu asub väljaspool Valkla oja ehituskeeluvööndit ning väljaspool kehtiva maakonnaplaneeringu kohast maakondlikku rohekoridori. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringule vastav.