Sotsiaaltoetuste taotlemise kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu valla sotsiaaltoetused ja piirmäärad alates 01.09.2021

 • sünnitoetus 400 eurot (makstakse kahes osas);
 • lasterikka pere toetus 50 eurot igale lapsele aastas;
 • aabitsatoetus 150 eurot;
 • osalustasu toetus vastavalt tegelikule kulule;
 • toidutoetus vastavalt tegelikule kulule;
 • puudega lapse transporditoetus 0,14 eurot/kilomeeter;
 • ametikooli õpilase toetus 35 eurot kuus;
 • elluastumistoetus kuni 320 eurot;
 • tervisetoetus: retseptiravimid 60 eurot kvartalis (arvesse lähevad kolme eelneva kuu kuludokumendid);
 • tervishoiuteenuste saamiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri;
 • abivahendite hankimiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri;
 • vältimatu abi toetus kuni 35 eurot ühele taotlejale;
 • ühekordne toetus kuni 200 eurot aastas ühele taotlejale;
 • kriisitoetus - vastavalt valla eelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi;
 • küttetoetus 200 eurot;
 • puudega inimese toetus kuni 320 eurot aastas ühele taotlejale;
 • jõulutoetus eestkostel või lepingu alusel peres hooldamisel olevale lapsele 35 eurot;
 • jõulutoetus 20 eurot eakale;
 • juubelitoetus 35 eurot;
 • matusetoetus 350 eurot ühele matuse korraldajale;

Kuusalu vallavalitsus lähtub sotsiaaltoetuste maksmisel sissetulekust sõltuvate toetuste puhul  nagu küttetoetus,  osalustasu toetus, toidutoetus, ametikooli õpilase toetus, vältimatu abi toetus,  ühekordne toetus kohalikust toimetulekupiirist, mis on 300 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus riskigruppi kuuluvate isikute puhul, kelle sissetulek ületab kohalikku toimetulekupiiri 1,5-kordselt ehk 450 eurot.

Toetuste maksmise täpsemate tingimustega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuse kodulehel Elanikule -> Sotsiaal ja tervishoid –> eeskirjad ja korrad https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad1

Taotlusi toetuste saamiseks võtame vastu Spoku keskkonnas, digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee saadetuna või vastuvõtuaegadel (E 8.30 – 12.00, K 13.00 – 18.00) sotsiaalteenistuses kohapeal.

Sotsiaaltransporditeenusest

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot. Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada kirjalik avaldus teenuse saamiseks (kes soovib, mis põhjusel, kuhu minekuks), misjärel hinnatakse teenust taotleva isiku abivajadust ja otsustatakse teenuse määramine või mittemääramine.

Sõit tuleb tellida läbi vallavalitsuse (juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp, tel 606 6382; 5196 8482 või e-post alvi.karp@kuusalu.eevähemalt 3 tööpäeva ette. Kui juhtub, et olete teenuse tellinud ja selgub, et te mingil põhjusel seda siiski ei vaja, palun teavitage esimesel võimalusel vallavalitsust eelpool toodud kontaktidel.

Teenust osutab OÜ Koplimetsa. Omaosalus 25 senti kilomeetri eest tuleb maksta otse autojuhile.

Vallavalitsus osutab teisi sotsiaalhoolekandeseaduses ettenähtud teenuseid vastavalt kehtestatud tingimustele.

 

Täiendavat infot saab küsida tööaegadel:

Hoolekande sekretär Ene Rebane ene.rebane@kuusalu.ee  606 6378

Hoolekandespetsialist Aigi Reinomägi aigi.reinomagi@kuusalu.ee  606 6381; 5191 4206

Juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp alvi.karp@kuusalu.ee  606 6382; 5196 8482

 

Riiklikud toetused 2021. aastal

 • Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 150 eurot kuus. Iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.
 • Töötasu alammäär on 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot.
 • Töötutoetuse päevamäär on alates 2021. aastast 9,42 eurot (31 päevaga kalendrikuus 292,02 eurot).
 • Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9,73 eurot.

Täpsemalt 2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas:

https://www.sm.ee/et/uudised/2021-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas

Vaata lisaks:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel