« Tagasi

Andineeme küla Tülivere ühistu 27 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 12.jaanuaril 2023 korraldusega nr 18 Andineeme küla Tülivere ühistu 27 kinnistu (35301:001:0303) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 26. jaanuaril 2023 kell 15:00 Kuusalu vallamaja II korruse nõupidamiste ruumis.
 
Huvitatud isik taotleb 1200 m2 suurusele hoonestamata ja elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigust elamu ja abihoonete rajamiseks.  
 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs on tagatud avaliku kasutusega Andineeme teelt ning üle Uus-Seljaku kinnistu. Kavandatavate elamukruntide suurused vastavad üldplaneeringus toodud nõuetele. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. 
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee