« Tagasi

Kiiu aleviku Adula ja Kasetuka kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 16.veebruaril 2023 korraldusega nr 79 Kiiu aleviku Adula kinnistu (35301:001:1096) ja 30.märtsil 2023 korraldusega nr 139 Kasetuka kinnistu (35301:001:1097) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Mõlema detailplaneeringu algatajaks on sama taotleja, tegemist on kõrvalkinnistutega ja seoses eelnevaga on alates eskiislahendusest detailplaneeringu menetlus lahendatud ühe planeeringualaga ja ühise menetlusega. Detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses, Kuusalu vallamajas kohapeal ja eskiislahendusele saab omapoolseid ettepanekuid/vastuväiteid esitada kuni 27.septembrini 2023 aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee.

Adula detailplaneeringuga soovitakse kinnistule hobusetalli  (suurusega12x50 m) ning maneeži (mõõtudega 22x64 m) kavandamine. Kasetuka kinnistu (35301:001:1097) detailplaneeringuga soovitakse kavandada kinnistule loomade varjualused, abihooned põllu-majandustehnika hoidmiseks, välimaneežid- hobuste koplid ja kasvuhooned. 
 
Detailplaneeringu eesmärk on ratsa- ja puhketalu kompleksi rajamine ja selleks ehitusõiguste määramine maneeži, tallide, külalistemajade, teenindavate rajatiste ning hoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on ehitusõiguste, üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava ala suurus on 13 3200 m² (13,32 ha). Mõlemad planeeritavad kinnistud on hoonestamata. 
 
Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asuvad Adula ja Kasetuka kinnistu hajaasustuses, nn valgel alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Vastavalt planeerimisseaduse § 125  lõikele 1 on detailplaneering nõutav alevikes ehitusloakohustuslike hoonete püstitamiseks. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. 
 

Lisainfo Kadi.Raudla@kuusalu.ee või telefonil 606 6379.