« Tagasi

Saunja küla Mäe kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.detsembril 2022 korraldusega nr 617 Saunja küla Mäe kinnistu (35201:003:0284)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel käesolevas postituses, Kuusalu vallamajas kohapeal ja eskiislahendusele saab omapoolseid ettepanekuid/vastuväiteid esitada kuni 14.veebruarini 2024 aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee.

Detailplaneeringuga taotletakse 1,1 ha suurusele hoonestamata ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele ehitusõigust elamu ja abihoonete rajamiseks.  

Planeeritav ala asub kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringu kohasel nn valgel alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Üldplaneering sätestab, et haja-asustusega aladel tuleb koostada detailplaneering, kui soovitakse ehituskrunti, mis on väiksem kui 1,5 ha. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada avaliku kasutusega Väo teelt (tee nr 3530011). Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.  

Lisainfo Kadi.Raudla@kuusalu.ee või telefonil 606 6379.