Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada meremajandust. Eskiislahendus kajastab Eesti merealal erinevaid merekasutusi koos, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.
Planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju inimese tervisele. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Ko-st.

Mõjude hindamise töögrupi sisendit eskiislahendusele on kajastatud eskiislahenduse seletuskirjas kasutusvaldkondade lõikes eelnõule kohases täpsusastmes, välja on toodud olulisemad kaasnevad mõjud. Põhjalikumalt analüüsitakse kaasnevaid mõjusid planeeringu põhilahenduse koostamise raames, siis koostatakse ka eraldiseisev mõjude hindamise aruanne.
Kehtestatud planeering on tulevikus alus erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisele nii ministeeriumides kui ametites. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuse suunajaks.
Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid on leitavad mereala portaalist. Mereala planeeringu menetlust puudutav informatsioon on lisaks mereala portaalile kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehelt.

Korraldame eskiislahendust tutvustava arutelu enne avaliku väljapaneku algust. Arutelu toimub rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn) neljapäeval, 18. aprillil kell 10-12. Palume oma osalus registreerida siin.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule saab esitada rahandusministeeriumile aadressil info@fin.ee 23. maini. Küsimustega saab pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole emailil triin.lepland@fin.ee ja telefonil 452 0521.

Huvilised on oodatud osalema ka eskiislahenduse ja selle mõjude hindamise avalikel aruteludel mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse eskiislahendust ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
• 11. juunil kell 16 Lääne-Virumaal Eisma sadamas (Eisma küla, Vihula vald)
• 12. juunil kell 16 Läänemaal Iloni Imedemaal (Kooli 5, Haapsalu)
• 13. juunil kell 16 Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas (Lesta 16/18, Tallinn)
• 17. juunil kell 16 Saaremaal väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (Tallinna 19, Kuressaare)
• 20. juunil kell 16 Ida-Virumaal Meresuu SPA hotellis (Aia 48a, Narva-Jõesuu)

Lisaks korraldame Tallinna merepäevade raames 12. juulil kell 16 Lennusadama staabimaja õues meremõtlejate foorumi, mille teema on "Kas meri + majandus = meremajandus?". Meremõtlejate foorumil arutletakse laiemalt meremajanduse tulevikusuundadest erinevate valdkondade lõikes ja mereala planeeringu eskiislahenduse seostest sellega. Ootame kõiki huvilisi osalema.

Lisainfo:
Triin Lepland
rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
4520521 või triin.lepland@fin.ee