Uudised ja teated

« Tagasi

Kolga raied tulevad suve lõpus - RMK selgitab töid 25. juunil

RMK kutsub kaasamiskoosolekule Ulliallika-Kolga tee ääres riigimetsa kvartalil CG110 eraldisel 2 asuval raiealal neljapäeval, 25. juunil kell 18.

Teade RMK-lt:

Kolga kohaliku kogukonna esindajad ja Riigimetsa Majandamise Keskus sõlmisid 21.06.2017.a kaasamiskokkuleppe, millega lepiti kokku Kolga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa raiete kava aastani 2028. Kokkuleppe kohaselt on käesolevaks aastaks kavandatud teostada uuendusraie 6 metsaeraldisel kogupindalaga 9,8 ha.

Teatame, et RMK plaanib nimetatud raietööd läbi viia käesoleva aasta augustis ja septembris. Vahepealsel ajavahemikul on ühel metsaeraldisel määratud vääriselupaik, mistõttu teostatakse raietöid 5 metsaeraldisel. Kõik raiesmikud uuendatakse järgmise aasta kevadel männitaimede istutuse teel.

Kaasamiskokkuleppega 2020. aastaks kokku lepitud ja raiele minevad raiealad asuvad maaüksusel Kolga metskond 14 (katastritunnus 35203:001:0318).

Kvartal Eraldis Pind Peapuuliik Raieliik
CG109 8 0,8 MA Lageraie
CG109 12 2,2 MA Lageraie
CG109 17 2,9 MA Lageraie
CG110 2 1,3 MA Lageraie
CG110 10 2,1 MA Aegjärkne raie

 

RMK ootab kohaliku kogukonna arvamust tööde korraldamise kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile andrus.kevvai@rmk.ee või helistades telefonile 506 6931.

Vaata Kolga raiete plaani SIIT.