Uudised ja teated

« Tagasi

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele

ENERGIAHINNA  HÜVITIS 

Energia kallinemise leevendamiseks saab taotlusi toetuse saamiseks esitama hakata Kuusalu vallas alates 12.01.2022 Spoku iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal vallavalitsuses kohapeal eelneval kokkuleppel vastuvõtuaegadel E 8.30-12 ja K 13-18.

TOETUSE  TINGIMUSED
Toetust saavad taotleda vähemkindlustatud pered.

Arvestuslik piir:

 • sissetulek pere esimese liikme kohta 1126 eurot,
 • iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kohta 563 eurot,
 • alla 14-aastaste laste puhul 337,80 eurot kuus.

Netosissetulekute suuruste näited: kahest täiskasvanust koosneval perel kokku 1689 eurot kuus; kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel kokku 2364,60 eurot kuus.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • töötukassa hüvitised;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;
 • pensionid;
 • stipendiumid;
 • saadud elatis;
 • preemiad ja hasartmänguvõidud;
 • toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks lastetoetused, hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, puudega vanema toetus);
 • väljamaksed pensionifondidest;
 • haigushüvitis;
 • kindlustushüvitised;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

Elekter: Hüvitamine toimub juhul, kui elektri hind ületab 12 s/kWh. Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.
Gaasiküte: Hüvitamine toimub juhul, kui gaasi hind ületab 4,9 s/kWh.
Kaugküte: Kuusalu vallas kaugkütte hind ei ole tõusnud. Seega peredele, kelle tegelik elukoht on Kuusalu valla haldusterritooriumil, kaugkütte hüvitist ei maksta.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus on 100 eurot, tarbimine oktoobris on 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 4,67s/kWh x 600kWh=28,02€, sellest 80% on 22,82 eurot.


Toetuse saamist saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine
Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.

TOETUSE  TAOTLEMINE

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri  ja 2022 a. jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas.

Soovitame tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma energiaarved.
Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks rahvastikuregistri järgsest kohalikust omavalitsusest (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral),
 • vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse,
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas),
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt),
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed: tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes); tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes). Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Eelistatud on elektrooniliselt esitatud taotlused. See võimaldab taotluse esitada kõigile väiksema ajakuluga ning ühtlasi aitab ennetada koroonaviiruse levikut. Kutsume digipädevaid inimesi üles aitama elektroonilise taotluse esitamisel oma eakaid lähedasi.


LISAINFO

Vabariigi Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Kuusalu Vallavalitsuse hoolekande sekretär Ene Rebane tel 606 6378 ene.rebane@kuusalu.ee