Uudised ja teated

« Tagasi

Valgejõe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Avaldame Keskkonnaameti teate:

Teatame, et oleme menetlusse võtnud EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374,
aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond) poolt
12.11.2021 esitatud Valgejõe liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse (registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 12.11.2021 dokumendina nr DM-117789-1 ning
nõuetekohane taotlus registreeritud 10.12.2021 dokumendina nr DM-117789-4).
Ettevõte taotleb keskkonnaluba Valgejõe liivakarjääri mäeeraldiselt täiteliiva kaevandamiseks.
Valgejõe liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Valgejõe külas
riigimaal katastriüksusel Koitjärve metskond 5 (katastritunnus 35301:001:1753).
Riigivaravalitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise
Keskus.
Taotletava Valgejõe liivakarjääri mäeeraldise pindala on 20,70 ha ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala on 24,87 ha. Taotluse kohaselt on Valgejõe liivakarjääri mäeeraldisega seotud täiteliiva
aktiivse tarbevaru kogus 1086 tuh m3, millest kaevandatav varu on 1039 tuh m3. Kaevandatava
maavara kasutusaladeks on liiva kuivatustehase toodanguks vajaminev materjal, ehitus,
teedeehitus. Taotletav keskkonnaloa kehtivusaeg on 15 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse
veekoguks ja metsamaaks.
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117789.
Palume Teil avaldada seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse teade oma veebilehel.
Lisaks palume vallavolikogul esitada taotluse kohta arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 27.02.2022. Juhul, kui volikogu on delegeerinud
arvamuse andmise vallavalitsusele, palume koos arvamusega esitada vastavasisuline volikogu
otsus.
Kohaliku omavalitsuse arvamuse andmise tähtajaks seadusest tulenevalt on kaks kuud.
Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada, kuid seadusest
tulenevaid tähtaegasid muuta ei saa. Seetõttu arvestame loa andmisel kohaliku omavalitsuse
arvamusega, mis on esitatud eelpool määratud tähtaja jooksul. Hiljem esitatud arvamus ei ole
loa menetlemisel siduv.
Juhime tähelepanu, et antav arvamus on menetlustoiming, mis peab olema põhjendatud ning
mis on tulenevalt kohtupraktikast iseseisvalt vaidlustatav. Kui arvamust ei ole määratud
tähtajaks antud, lahendame keskkonnaloa taotluse Teie arvamuseta.
Lisateave
Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 41 lg 1 p 4
Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47 lg 1 ja lg 4.
Arvamuse avaldamine: maapõueseaduse § 49 lg 6, haldusmenetluse seaduse (HMS) § 16 lg 2,
HMS § 33 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja lg 3.