Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 ajakohastamise avalik väljapanek

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava ajakohastamisel vaadati üle ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkonnad. Vajadusel tühistati või lisatati ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkonnad või vähendati/suurendatati ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkondi.

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava koostaja on SWECO Projekt AS. Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel toimuvast arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses.

Kavaga saab tutvuda: https://pilv.kuusalu.ee/nc/index.php/s/5FSbD8o4eS9rj6p

Avalik väljapanek toimub 11.01.2021 kuni 25.01.2021. Palume Teil esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited kirjalikult aadressil elina.einaru@kuusalu.ee hiljemalt 25.01.2021 a.