Uudised ja teated

« Tagasi

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 6. veebruari 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/72 on
algatatud määruse „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi keskkonnaamet.
Määruse eelnõuga muudetakse Ohepalu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kehtivat
kaitsekorda. Olulised muudatused kaitsekorras:

  • Kaitsealal lubatakse täiendavalt kaitseala valitseja nõusolekul rajatiste püstitamist riigikaitse tarbeks ja kaitseala valitseja nõusolekul väljaspool teed sõitmist riigikaitse korraldamiseks.
  • Alternatiivsete võimaluste puudumisel lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul kasutada sihtkaitsevööndis mootorsõidukit puidu kokku- ja väljaveoks.
  • Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud Kaanjärve, Ristsaare, Udriku, Mädajärve ja Kaansoo sihtkaitsevööndites loodusliku veerežiimi taastamine. Lisaks Tapa sihtkaitsevööndile võimaldatakse poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks alade taastamis- ja hooldustööd ka Ellamaa, Kaansoo, Mädajärve ja Udriku sihtkaitsevööndis.
  • Endiste Kaanjärve ja Ristsaare loodusreservaatide aladel hakkab kehtima sihtkaitsevööndi režiim, kus seatakse ajaline liikumispiirang lähtuvalt vajadusest tagada pesitsusrahu kaitsealustele linnuliikidele: Kaanjärve sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 15. märtsist 31. augustini, Ristsaare sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist 31. augustini.

Kaitseala üldpindala on 5934,6 ha ning see ei muutu, kaitseala välispiiri on korrigeeritud Eesti põhikaardi ja 2020. a jaanuari katastriandmete alusel. Pärast määruse kehtestamist on Ohepalu looduskaitseala sihtkaitsevööndite pindala 5105 ha ja piiranguvööndite pindala 829,6 ha.
Loodusreservaatide arvelt suureneb sihtkaitsevööndite pindala 172,8 ha ning laane- ja salumetsade kaitseks suureneb sihtkaitsevööndite pindala piiranguvööndi arvelt 423 ha võrra.
Muudatused puudutavad riigi omandis olevat maad.
Eelnõu dokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 1.‒22.05.2020
Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee, Kuusalu valla kodulehel
www.kuusalu.ee ja Kadrina valla kodulehel www.kadrina.ee.

Parandusettepanekud või vastuväited Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise
eelnõu kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või
Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 22.05.2020.

Materjalid:

Lisa 1 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 "Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Lisa 2 Seletuskiri

Lisa 3 Ohepalu looduskaitseala kaart