Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotlus

Üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus veendunud olles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata erandkorras jäätmevaldaja vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Lõike 42 kohaselt peab kohalik omavalitsus kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kui Te ei ela või ei kasuta kinnistut ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist taotleda üksnes Kuusalu Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise taotluse. Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse Teid vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute maaalal asuva jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki" või „viin linna kortermaja prügikonteinerisse" ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui Teid on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse Teid korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. Kinnituse võib saata Kuusalu Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

Õigusaktid

Täiendav info

Keskkonnaspetsialist  606 6391

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Avage korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotluse e-vorm . Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab alloleva viite alt või Kuusalu vallamajast.

Viide

Taotluse vorm korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks