Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 539 algatati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine tootmishoone rajamiseks, teede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha.

Arvestades planeeringuala lähiümbrust, keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus, kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.