Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 56 algatati Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on hoonestamata kinnistu jagamine 5 elamukrundiks ja maatulundusmaaks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, kuna kinnistu asub perspektiivsel tootmisalal.

Arvestades planeeringuala lähiümbrust, keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavolikogu arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus, algataja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavolikogu.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.