Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 527 algatati Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on 3839 m2 suurusele, hoonestatud kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks, teede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Arvestades planeeringuala lähiümbrust, keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus, kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu.  Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.