Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 541 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.

Detailplaneeringu eesmärk on 1649 m2 suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad  asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus, kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.