Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Sigula küla Lemmemäe kinnistu eskiisi arutelu

Kuusalu vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 33 algatatud Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. oktoobril kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee 35a, Kuusalu alevik). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek hoonestamata kinnistu jagamiseks 5 elamukrundiks suurusega 1,5-2 ha, maa sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks, teede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.

Juurdepääs kinnistule on tagatud avalikult Hirvli-Vahastu teelt ning planeeritava ala suurus on 10,19 ha.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

Seletuskiri

Põhijoonis