Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 525 algatati Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.

Detailplaneeringu eesmärk on 978m2 suuruse kinnistule ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad  asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus, kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.