Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Algatatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamised

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015.a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018.  Detailplaneeringu menetluse lõpetamine on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus.

1. Kuusalu Vallavalitsuse 29.05.2008 korraldusega nr 434 algatatud Pärispea küla Kalda kinnistu asub Lahemaa Rahvuspargi alal, kus planeerimis-ning ehitustegevus saab toimuda vaid kaitseala valitseja, Keskkonnaameti kooskõlastusel. Keskkonnaamet on esitanud oma seisukoha planeeritava osas ning on jätkuvalt seiskohal, et külade asustusstruktuuri ja miljöö kaitseks rakendatavad põhimõtted ei toeta antud detailplaneeringu kehtestamist soovitud kujul. 

Kuusalu Vallavalitsus, võttes aluseks eeltoodu,  planeerimisseaduse § 124 lõike 10, looduskaitseseaduse  § 14 lg 1 punkti 5, mille kohaselt ei või ilma kaitseala valitseja nõusolekuta detailplaneeringut kehtestada,  Kuusalu Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 14 kinnitatud Kuusalu valla ehitusmääruse § 5 lõike 10, mille kohaselt tuleb esitada detailplaneering vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates, on andnud 07.11.2018 korralduse nr 596 tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavalitsuse 29.05.2008 korraldus nr 434 "Detailplaneeringu algatamine Pärispea küla Kalda kinnistul ning lähteülesande kinnitamine".

2. Loksa Vallavalitsuse 20.12.2002 korraldusega nr 383 algatatud Pärispea küla Otsa kinnistu detailplaneering, mis on Loksa üldplaneeringut muutev ja mere ehituskeeluvööndisse jääv kinnistu.

Kuusalu Vallavalitsus on edastanud Keskkonnaametile päringu seoses Lahemaa Rahvuspargi alal enne 2015.a algatatud detailplaneeringute menetluse jätkamisega. Vastuskirjas jäi Keskkonnaamet Pärispea küla Otsa kinnistu osas varasemalt esitatud seisukohtade juurde, mille kohaselt kaitseala valitsejal puudub kaalutlusõigus ehituskeeluvööndisse hoone püstitamiseks. Väljaspool ehituskeeluvööndit ei ole aga antud juhul elamuhoonestuse planeerimine kooskõlas kaitse-eesmärkidega.

Kuusalu Vallavalitsus, võttes aluseks eeltoodu, on andnud 07.11.2018 korralduse nr 594 tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavalitsuse 20.12.2002 korralduse nr 383 "Detailplaneeringu algatamine Pärispea küla Otsa kinnistul ning lähteülesande kinnitamine". 

3. Kuusalu Vallavalitsuse 12.10.2006 korraldusega nr 1078 algatatud Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistute jagamine elamukruntideks. Detailplaneering võeti vastu Kuusalu Vallavalitsuse 16.12.2010 korraldusega nr 1036. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12.01-16.02.2011.a., mille jooksul esitati naaberkinnistute omanike poolt vastuväiteid ning ettepanekuid. Arutelude tulemusena jäi planeeritavate kinnistute omaniku kohustuseks leppida kokku tingimused juurdepääsu ja tehnovarustust taotlenud naaberkinnistute omanikega ning vajalikud planeeringu muudatused esitada planeeringu koostajale. Vallavalitsusele täiendatud materjale ei esitatud. kuni 2017. aasta alguseni, mil tuli soov huvitatud isikute poolt jätkata menetlusega. Kuna planeeringu tegelikust menetlusest oli möödunud pikk ajavahemik, oli vajalik läbi viia uus planeerimismenetlus. Maanteeamet uuesti esitatud materjale ei kooskõlastanud ning huvitatud isik teavitas vallavalitsust 23.10.2018, et ei soovi jätkata planeeringu koostamisega.

Kuusalu Vallavalitsus, võttes aluseks eeltoodu, tunnistas 07.11.2018 korraldusega nr 595 kehtetuks Kuusalu Vallavalitsuse 12.10.2006 korralduse nr 1078 „Detailplaneeringu algatamine Allika külas Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistutel ning lähteülesande kinnitamine". 

Lisainfo telefonil 6066 379 või e-mailil kadi.raudla@kuusalu.ee