Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018.a. korraldusega nr 555 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 (35201:003:0530) detailplaneering.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehitusõiguse andmiseks 1,1 ha suurusele kinnistule viie tootmishoone rajamiseks. Maksimaalne ehitusalune pind on lubatud kuni 2440 m2 ja maksimaalne kõrgus 10 m.  Juurdepääs kinnistule on tagatud Jõelähtme-Kemba maanteelt (T-11260). Sadeveed on alalt planeeritud juhtida Lääne kinnistul asuvasse eelvoolu. Hoonete tehnovarustuse liitumispunktid on planeeritud olemasolevatele trassidele. Planeeringuga on tehtud ettepanekud vajalike servituutide seadmiseks. Servituudilepingute olemasolu tagatakse enne detailplaneeringu kehtestamist. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik soovib antud kinnistule rajada tootmishooned plastiktoodete valmistamiseks. Kinnistule ei planeerita hooneid ega tegevusi, millega kaasneb oluline keskkonnamõju. Kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala tootmismaa juhtotstarbega maal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.12.2018 - 04.01.2019 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kuusalu valla kodulehel ning tööajal Kuusalu Vallavalitsuse I korrusel.